NWZA Hoop S.A. zdecydowało o połączeniu z Grupą Kofola 31 marca 2008

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hoop S.A. które odbyło się w dniu 31 marca 2008 roku podjęło uchwałę w sprawie połączenia Hoop oraz Kofola SPV sp. z o.o., będącej właścicielem 100% akcji Kofola Holding a.s. Połączenie nastąpi w drodze przejęcia majątku Kofola SPV przez Hoop w zamian za 13.083.342 akcji nowej emisji, stanowiących łącznie 49,99% w kapitale zakładowym Hoop po połączeniu, które zostaną wydane wspólnikom Kofola SPV.

Połączenie zostanie dokonane po uzyskaniu wszelkich prawem wymaganych zgód i zezwoleń. W jego wyniku, powstanie wiodąca środkowoeuropejska grupa spożywcza o skonsolidowanych przychodach przekraczających 1,4 mld PLN z działalnością operacyjną w Polsce, Rosji, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech.